(Outer Wrap Around)

sotomaki Soto Makikomi -- Outer Wrap Around
See an animation of this technique.