(Outer Wrap Around)

sotomakikomi Soto Makikomi -- Outer Wrap Around
See a drawing of this technique.