Official International Judo Federation Techniques (99 techniques: revised October 1, 1999)

Nage-Waza (66)

Te-Waza (16)Ashi-Waza (21)
ippon-seoi-nageashi-guruma
kata-gurumade-ashi-harai (or barai)
kibisu-gaeshihane-goshi-gaeshi
ko-uchi-gaeshiharai-goshi-gaeshi
kuchiki-taoshiharai-tsurikomi-ashi
moro-te-garihiza-guruma
obi-otoshiko-soto-gake
obi-tori-gaeshiko-soto-gari
seoi-nageko-uchi-gari
seoi-otoshio-guruma
sukui-nageokuri-ashi-harai (or barai)
sumi-otoshio-soto-gari
tai-otoshio-soto-gaeshi
uchi-mata-sukashio-soto-guruma
uki-otoshio-soto-otoshi
yama-arashio-uchi-gaeshi
Koshi-Waza (10)o-uchi-gari
hane-goshisasae-tsurikomi-ashi
harai-goshitsubame-gaeshi
koshi-gurumauchi-mata
o-goshiuchi-mata-gaeshi
sode-tsurikomi-goshiYoko-Sutemi-Waza (14)
tsuri-goshiyoko-wakare
tsurikomi-goshiyoko-otoshi
uki-goshiyoko-guruma
ushiro-goshiyoko-gake
utsuri-goshiuki-waza
Ma-Sutemi-Waza (5)ko-uchi-makikomi
hiki-komi-gaeshidaki-wakare
sumi-gaeshihane-makikomi
tawara-gaeshiharai-makikomi
tomoe-nageo-soto-makikomi
ura-nagesoto-makikomi
tani-otoshi
uchi-makikomi
uchi-mata-makikomi

Katame-Waza (29) and Kinshi Waza (4)

Osae-Komi-Waza (9)Shime-Waza (11)
kami-shiho-gatamegyaku-juji-jime
kata-gatamehadaka-jime
kesa-gatamekata-ha-jime
kuzure-kami-shiho-gatamekata-juji-jime
kuzure-kesa-gatamekata-te-jime
tate-shiho-gatamenami-juji-jime
uki-gatameokuri-eri-jime
ushiro-kesa-gatameryo-te-jime
yoko-shiho-gatamesankaku-jime
Kansetsu-Waza (9)sode-guruma-jime
ude-hishigi-ashi-gatametsukkomi-jime
ude-hishigi-hara-gatameKinshi-Waza (4)
ude-hishigi-hiza-gatameashi-garami
ude-hishigi-juji-gatamedo-jime
ude-hishigi-te-gatamekani-basami
ude-hishigi-waki-gatamekawazu-gake
ude-hishigi-ude-gatame
ude-hishigi-sankaku-gatame
ude-garami