(Lifting Pulling Hip)

tsurikomigoshi Tsurikomi Goshi -- Lifting Pulling Hip See a drawing of this technique.
 
judologo Tsurikomi Goshi -- Lifting Pulling Hip