(Minor Inner Winding)

Also called kouchi gari, kouchi gake, daki kouchi, or sutemi kouchi

kougake Kouchi Gake, Minor Inner Hook