(Hip Wheel)

koshiguruma Koshi Guruma -- Hip Wheel
See a drawing of this technique.
 
judologo Koshi Guruma -- Hip Wheel