(Spring Wrap-around Throw)

hanemakikomi Hane Makikomi -- Spring Wrap-around Throw

See a drawing of this technique.