Official International Judo Federation Techniques (99 techniques: revised October 1, 1999)

Nage-Waza (66)

Te-Waza (16) Ashi-Waza (21)
ippon-seoi-nage ashi-guruma
kata-guruma de-ashi-harai (or barai)
kibisu-gaeshi hane-goshi-gaeshi
ko-uchi-gaeshi harai-goshi-gaeshi
kuchiki-taoshi harai-tsurikomi-ashi
moro-te-gari hiza-guruma
obi-otoshi ko-soto-gake
obi-tori-gaeshi ko-soto-gari
seoi-nage ko-uchi-gari
seoi-otoshi o-guruma
sukui-nage okuri-ashi-harai (or barai)
sumi-otoshi o-soto-gari
tai-otoshi o-soto-gaeshi
uchi-mata-sukashi o-soto-guruma
uki-otoshi o-soto-otoshi
yama-arashi o-uchi-gaeshi
Koshi-Waza (10) o-uchi-gari
hane-goshi sasae-tsurikomi-ashi
harai-goshi tsubame-gaeshi
koshi-guruma uchi-mata
o-goshi uchi-mata-gaeshi
sode-tsurikomi-goshi Yoko-Sutemi-Waza (14)
tsuri-goshi yoko-wakare
tsurikomi-goshi yoko-otoshi
uki-goshi yoko-guruma
ushiro-goshi yoko-gake
utsuri-goshi uki-waza
Ma-Sutemi-Waza (5) ko-uchi-makikomi
hiki-komi-gaeshi daki-wakare
sumi-gaeshi hane-makikomi
tawara-gaeshi harai-makikomi
tomoe-nage o-soto-makikomi
ura-nage soto-makikomi
tani-otoshi
uchi-makikomi
uchi-mata-makikomi

Katame-Waza (29) and Kinshi Waza (4)

Osae-Komi-Waza (9) Shime-Waza (11)
kami-shiho-gatame gyaku-juji-jime
kata-gatame hadaka-jime
kesa-gatame kata-ha-jime
kuzure-kami-shiho-gatame kata-juji-jime
kuzure-kesa-gatame kata-te-jime
tate-shiho-gatame nami-juji-jime
uki-gatame okuri-eri-jime
ushiro-kesa-gatame ryo-te-jime
yoko-shiho-gatame sankaku-jime
Kansetsu-Waza (9) sode-guruma-jime
ude-hishigi-ashi-gatame tsukkomi-jime
ude-hishigi-hara-gatame Kinshi-Waza (4)
ude-hishigi-hiza-gatame ashi-garami
ude-hishigi-juji-gatame do-jime
ude-hishigi-te-gatame kani-basami
ude-hishigi-waki-gatame kawazu-gake
ude-hishigi-ude-gatame
ude-hishigi-sankaku-gatame
ude-garami