(Spring Wrap-around Throw)

Hane Makikomi, Spring Wrap-around Throw

See an animation of this technique.