State/Province/Territory City/County/Town Club/Dojo Link Contact
Saitama Urawa City Urawa Judo Center Junpei Nagashima
Hokkaido Sapporo Judo Federation Hitoshi Takiya
Tokyo Tokyo Tokyo Prefecture Judo Federation Hiroshi Kuriyama
Tokyo Tokyo Kodokan Judo Institute Tenkai Miki
Ibaraki Tsukuba Tsukuba University Judo Club Koji Komata
Kanagawa Yokosuka U.S. Navy Sport Jujitsu Team Pablo Ramos
Toyota City Judo Club Toyokazu Ohnishi
All Japan Judo Federation
IMS Judo.com
Judo on the Web
Takaya Judo Club
Yasuhiro Yamashita Homepage
Osaka Osaka Daishin Judo Club Akihiro Matsuura
Osaka Osaka Osaka International Judo Friendship Association Akihiro Matsuura
Okinawa Okinawa City Okinawa City judo Club Schmeiser

View all countries